Algemien   Rūte   Foto's   Fryslān   Nederlān   Nederlands   Deutsch   English   France   Espańa   Italia   Suomi

 

Bleatstrantsje Griene Stjer
Foto’s
It rekreaasjegebiet Griene Stjer.Parkearje op P2 (Pearse rūte)It brechje nei it naturisten eilān (pearse rūte)Parkearje op P4 (Griene rūte).It trapbrechje nei it naturisten eilān (Griene rūte)It westelike strantsje.It fuotpaad oer it eilān. Rjochts is it offisjele bleatstrantsje. In de praktyk wurdt op it hiele eilān bleat rekreėarre.Bleatrekreaasje op it net offisjele stik.Ien fan de sānstrantsjes.It strantsje De Punt (it middelste strantsje) op in moaie oktoberdei.Strantsje De Punt yn de maitiid.It sānstrantsje op it westelike strantsje.It westelike strantsje.It flotsje op it bleatstrantsjeDe kiosk en de toiletgroep, op sa’n 700 meter fanōf it bleatstrantsje.
 

Oan de ynformaasje fan dizze webside kinne gjin rjochten ūntliend wurde