Algemien   Rūte   Foto's   Fryslān   Nederlān   Nederlands   Deutsch   English   France   Espańa   Italia   Suomi

 

Bleatstrantsje Griene Stjer


Algemien
De Griene Stjer is in rekreaasjegebiet, fan likernōch 1000 hektare, oan de eastkant fan Ljouwert.
Op in stik fan de Griene Stjer is sūnt 1980 bleatrekreaasje tastien. By de werynrjochting fan de Griene Stjer yn 1995 is keazen foar in folle gruttere lokaasje dy’t mear iepen en sintraal leit.
It hjoeddeiske strantsje leit op in eilān fan likernōch 3,5 hektare. It gebiet oan de sśdkant fan it kuierpaad is it offisjele bleatstrān. Op it oare stik wurdt bleatrekreaasje gedoogd.
It bleatstrantsje hat sawol lisgreiden as sānstrannen.
Op it bleatstrantsje binne gjin foarsjenningen oanwźzich. Op sa’n 700 meter ōfstān binne in kiosk (simmerdeis elke dei iepen!) en in toiletgroep oanwźzich.

It swimwetter is troch de stadich ōfrinnende boaiem (0 – 2,50 meter djip) ek geskikt foar minder betūfte swimmers. Der is gjin ōfset swemstik foar bern.
Troch de feanige ūndergrūn is it swimwetter net sa trochsichtich.

It bleatstrantsje hat in eigen webside mei in soad aktuele ynformaasje, dy’t elke dei fanōf it strantsje fernijd wurdt.


hondenverboden 
  Hūnen binne net tastien.


WaarHandige links
 
Oan de ynformaasje fan dizze webside kinne gjin rjochten ūntliend wurde